chelmiec.pl

Informacje o projekcie

Projekt pn. „Utworzenie Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych” o numerze POKL.09.01.01-12-001/12, realizowany przez LGD „KORONA SĄDECKA” w partnerstwie z Gminą Chełmiec jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest wzrost szans edukacyjnych u dzieci (dziewczynek i chłopców w wieku 3-5 lat) z terenu wiejskiej Gminy Chełmiec poprzez utworzenie i funkcjonowanie przedszkola integracyjnego w Biczycach Dolnych w okresie marzec 2013 – czerwiec 2015.

Uczestnikami projektu są dzieci, które mają ukończone 3 lata i nie więcej niż 5 oraz co najmniej jeden z rodziców jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Chełmiec. Dodatkowo w celach rekrutacji określono następujący system preferencji:

  • obydwoje rodziców dziecka, a przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – jeden, są osobami pracującymi – 2 pkt.,
  • dochód na 1 członka rodziny wynosi do 600 zł – 2 pkt.,
  • dziecko posiada stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem – 3 pkt.,
  • co najmniej jeden z rodziców posiada stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem – 2 pkt.

Dzieci biorące udział w projekcie mogą jednocześnie bawić się i uczyć w pomieszczeniach do tego przystosowanych z mozaiką zabawek i materiałów dydaktycznych. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30, a opiekę nad dziećmi w każdym z 4 oddziałów pełni 2 nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz pomoc nauczyciela. W przedszkolu realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego określona przez prawo oświatowe, a oprócz niej dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki, tańca, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęciach plastycznych i logopedycznych. Dodatkowymi atrakcjami dla uczestników będą wizyta w zoo, muzeum, spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów itp.

Udział w projekcie jest bezpłatny.