chelmiec.pl

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina

w roku szkolnym 2017/2018

6:30 - 8:00  Zajęcia dodatkowe - ponad podstawę programową

8:00 - 13:00  Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

13:00 - 17:30  Zajęcia dodatkowe - ponad podstawę programową (plastyczne, muzyczne, ruchowe, literackie, przyrodniczo - ekologiczne, usprawniające aparat mowy, kształcące zmysły, usprawniające motorykę). 
W tym czasie realizowane są programy opracowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego lub korzystający z innych opracowań.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH 2,5, 3 - letnich

Czas rozpoczęcia i zakończenia aktywności

Rodzaj aktywności dzieci

Czas realizacji podstawy programowej

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

6.30 – 8.00

6.30–7.30

Schodzenie się dzieci ze wszystkich grup wiekowych w jednej sali.
Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo, gry

i zabawy: ze śpiewem, manipulacyjne indywidualne oraz

w małych zespołach.

7.30–8.00

Zajęcia wyrównawcze - indywidualne lub w małych zespołach.
Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8.00 – 13.00

8.00–8.15

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci. 
Zabawy ruchowe i rytmiczno - ruch.

15 min. ZD 
15 min. R

8.15–9.00

Przygotowanie do śniadania.
Śniadanie. Toaleta po śniadaniu.

45 min. OP

9.00–9.45

Zintegrowane zajęcia programowe

i zabawy organizowane z całą grupą.

45 min. D

9.45–10.15

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

30 min. ZD

10.15–11.30

Czynności samoobsługowe

w szatni.
Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane

i swobodne), spacery i wycieczki plenerowe, pobyt na placu zabaw.

15 min. OP

60 min. PP

11.30–12.15

Praca indywidualna i w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela. Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie

do obiadu.


20 min. D
25 min. OP

12.15–13.00

Obiad.

45 min. OP

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 13.00 – 16.30

13.00–14.30

Odpoczynek poobiedni, zajęcia

i zabawy relaksacyjne – słuchanie muzyki, spotkanie z literaturą dziecięcą.
Zajęcia dodatkowe: rytmiczne, taneczne, nauka języka obcego, zajęcia religii, koła zainteresowań (plastyczne, teatralne).

.

14.30–15.00

Czynności higieniczno – porządkowe. Podwieczorek

15.00–15.30

Zabawy ruchowe ze śpiewem.

Praca indywidualna i w małych grupach.

15.30–16.15

Zabawy swobodne i organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

16.15–17.30

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo.
Rozchodzenie się dzieci.

LEGENDA:

ZD – zabawy dowolne, swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela,
OP – czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, inne,
D – zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu,
PP – pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, prace i obserwacje przyrodnicze,
R – zabawy ruchowe.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00 z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym:

5 godz. zabawa swobodna (1 godz. dziennie);
6 godz. 15 min. zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. 15 min. dziennie);
3 godz. 45 min. zajęcia dydaktyczne (45 min. dziennie);
11 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp. (2 godz. dziennie)


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH 4, 5, 6 – letnich

6:30 - 8:15  Zajęcia dodatkowe - ponad podstawę programową

8:15 - 13:15  Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

13:15 - 17:30  Zajęcia dodatkowe - ponad podstawę programową (plastyczne, muzyczne, ruchowe, literackie, przyrodniczo - ekologiczne, usprawniające aparat mowy, kształcące zmysły, usprawniające motorykę).
W tym czasie realizowane są programy opracowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego lub korzystający z innych opracowań.

Czas rozpoczęcia i zakończenia aktywności

Rodzaj aktywności dzieci

Czas realizacji podstawy programowej

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

6.30 – 8.15

6.30–7.30

Schodzenie się dzieci ze wszystkich grup wiekowych w jednej sali.
Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo, gry i zabawy: ze śpiewem, manipulacyjne indywidualne oraz w małych zespołach.

7.30–8.15

Zajęcia wyrównawcze - indywidualne lub w małych zespołach.
Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8.15 – 13.15

8.15–8.35

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z ich inicjatywy.

20 min. ZD

8.35–8.50

Praca wyrównawcza, indywidualna i w małych zespołach.

15 min. OP

8.50–9.00

Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.

5 min. R 
5 min. OP

9.00–9.25

Śniadanie.

25 min. OP

9.25–10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

co najmniej 60 min. D

10.30–11.00

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z ich inicjatywy.

30 min. ZD

11.00–12.20

Czynności samoobsługowe w szatni.
Spacery i wycieczki plenerowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

10 min. OP

70 min. PP

12.20–12.40

Zajęcia rytmiczno-taneczne, nauka języka obcego.

20 min. OP

12.40–12.50

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne

10 min. OP

12.50 – 13.15

Obiad.

25 minut OP

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 13.15 – 17.30

13.15–14.00

Odpoczynek poobiedni, zajęcia i zabawy relaksacyjne – słuchanie muzyki, spotkanie z literaturą dziecięcą.

14.00–14.30

14.30–15.00

Zabawy ruchowe ze śpiewem.
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowo- higieniczne.

Podwieczorek.

15.00–16.00

Zajęcia i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
Zajęcia dodatkowe: rytmiczne, taneczne, nauka języka obcego, zajęcia religii, koła zainteresowań (plastyczne, teatralne), zajęcia

z zakresu pierwszej pomocy.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

16.00–16.30


Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

16.30–17.30

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo.
Rozchodzenie się dzieci

LEGENDA:

ZD - zabawy dowolne, swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela,
OP -czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, inne,
D - zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu,
PP- pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, prace i obserwacje przyrodnicze,
R- zabawy ruchowe.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.15 – 13.15 z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym:
5 godz. zabawa swobodna (1 godz. dziennie);
5 godz. zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. dziennie);
5 godz. zajęcia dydaktyczne (1 godz.. dziennie);
11 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp.(2 godz. dziennie).