chelmiec.pl

STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO

„BAJKOWA KRAINA”

W BICZYCACH DOLNYCH

 

Organ prowadzący:

Lgd „KORONA SĄDECKA”

 

Statut opracowany został na podstawie:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź.zm./
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz.674 z póź.zm./
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z póź.zm./
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z póź. zm./
 5. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z póź. zm./
 6. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy / tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z póź.zm./
 7. „Konwencja o Prawach Dziecka” przyjęta przez zgromadzenie ONZ w dniu 30 września 1991r. (Dz. U. Nr 120 poz.526);
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz.17;
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz.1487);
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.);
 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 Nr 168, poz. 1324).
 13. Kodeksu Pracy – stan prawny na dzień 25 sierpnia 2009 r.
 14. Niniejszego statutu.


Pełny statut do pobrania tutaj (*.pdf)